Pierre Bittar Γάλλος ιμπρεσιονιστής καλλιτέχνης  
 

 

 

16 Νοεμβρίου 2011

Αριθμ. Πίνακα 13


Η προφητεία της ταφής του Ιησού

Στο βιβλίο του Ησαΐα 53:9 αναφέρεται, «καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ...»

Η παραπάνω προφητεία που αναγγέλθηκε 700 χρόνια πριν τον θάνατο του Ιησού εκπληρώθηκε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 27:57-60.

57 Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ·
58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.
59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ,
60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

 

Η ανάσταση του Ιησού


Κατά Ιωάννην 20:11-18
11 Η δε Μαρια ιστατο πλησιον του μνημειου κλαιουσα εξω. Ενω λοιπον εκλαιεν, εκυψεν εις το μνημειον·
12 και βλεπει δυο αγγελους με λευκα ιματια καθημενους, ενα προς την κεφαλην και ενα προς τους ποδας, εκει οπου εκειτο το σωμα του Ιησου.
13 Και λεγουσι προς αυτην εκεινοι· Γυναι, τι κλαιεις; Λεγει προς αυτους· Διοτι εσηκωσαν τον Κυριον μου, και δεν εξευρω που εθεσαν αυτον.
14 Και αφου ειπε ταυτα, εστραφη εις τα οπισω και θεωρει τον Ιησουν ισταμενον, και δεν ηξευρεν οτι ειναι ο Ιησους.
15 Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Γυναι, τι κλαιεις; τινα ζητεις; Εκεινη νομιζουσα οτι ειναι ο κηπουρος, λεγει προς αυτον· Κυριε, εαν συ εσηκωσας αυτον, ειπε μοι που εθεσας αυτον, και εγω θελω σηκωσει αυτον.
16 Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Μαρια. Εκεινη στραφεισα λεγει προς αυτον· Ραββουνι, το οποιον λεγεται, Διδασκαλε.
17 Λεγει προς αυτην ο Ιησους· Μη μου απτου· διοτι δεν ανεβην ετι προς τον Πατερα μου. Αλλ' υπαγε προς τους αδελφους μου και ειπε προς αυτους· Αναβαινω προς τον Πατερα μου και Πατερα σας και Θεον μου και Θεον σας.
18 Ερχεται Μαρια η Μαγδαληνη και απαγγελλει προς τους μαθητας οτι ειδε τον Κυριον και οτι ειπε ταυτα προς αυτην.

Πολλές προφητείες για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού επίσης εκπληρώθηκαν, όπως για παράδειγμα:

Κατά Ματθαίον 12:40, «ὥσπερ γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.»

Οι μαθητές του Ιησού φαίνεται να έχουν ξεχάσει τελείως ό,τι τους είπε ο Ιησούς σχετικά με την ανάστασή Του. Στο κατά Ιωάννην 2: 18-19 «ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς;» Ο Ιησούς τους απάντησε, «λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.» Με τον όρο «ναό», ο Ιησούς εννοούσε το σώμα του και με τον όρο «λύσατε», εννοούσε ότι θα τον σκοτώσουν και η έγερση του ναού ήταν η ανάστασή του.

Κατά Ματθαίον 16:21, «Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.»

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17: 22-23, ο Ιησούς προέβλεψε, για δεύτερη φορά, το θάνατο και την ανάστασή Του. «Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.»

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20: 17-19, ο Ιησούς προέβλεψε, για τρίτη φορά, το θάνατο και την ανάστασή Του. «Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.»

Ελπίζουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε και θα πιστεύουμε πάντα στο θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού, επειδή αυτή η πίστη είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας και τονίζεται από τον ακόλουθο στίχο.

Προς Ρωμαίους 10:9, «ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ.»


 

 

 
  

Η ζωή του Κυρίου μας

Εισαγωγή 1 - Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 2 - Η γέννηση του Ιησού 3 - Φυγή στην Αίγυπτο
4 - Ο δωδεκαετής Ιησούς στο Ναό 5 - Οι 4 πρώτοι μαθητές 6 - Ο γάμος στην Κανά 7 - Ο Ιησούς ανασταίνει τον γιο της χήρας
8 - Σίτιση 5000 ανθρώπων 9 - Ο Μυστικός Δείπνος 10 - Η προδοσία του Ιούδα 11 - Ο εμπαιγμός του Ιησού
12 - Σταύρωση και θάνατος 13 - Η ανάσταση του Ιησού 14 - Η ανάληψη Διάδοση του Λόγου

Συνέντευξη βίντεο (2011)

Ο Pierre Bittar ζωγραφίζει στο Στούντιό του

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ Η Αρπαγή
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Η Αγία Τριάδα αποκαλύπτεται μέσα από πίνακα ζωγραφικής
Η Αγία Τριάδα
Ειμαστε Κυτταρα Του Θεου
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ
Η ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ

Παρουσίαση βίντεο (2018)

ΧΡΙΣΤΟΣ από την αιωνιότητα στο τέλος του χρόνου


 
  
Γκαλερί Pierre Bittar
Αρχική Σελίδα