Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ

του Pierre Bittar
Ιούνιος 2013

 

Κατά τη διάρκεια της ενανθρώπησής Του, οι μαθητές του Ιησού Χριστού, αλλά και όσοι πίστευαν σε Αυτόν, τον αποκαλούσαν «Κύριο». Ο δε μαθητής Του Θωμάς τον αποκάλεσε, επίσης, Θεό, όπως αναφέρεται στο στίχο 28 του Κεφαλαίου Κ’ του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, «Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου».
Όταν ο Ιωάννης έγγραψε το Ευαγγέλιό του, αποκάλεσε τον Ιησού «Λόγο» που και αυτό σημαίνει Θεός. Αυτή η αναφορά γίνεται στο στίχο 1 του Κεφαλαίου Α’ του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος».

Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι ήταν Θεός. Όταν εμφανίστηκε ο διάβολος για να Τον δοκιμάσει, του είπε, «Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου» (Ματθ. Δ’ 7). Ο Ιησούς πάντα έλεγε ότι Αυτός και ο Πατήρ είναι ένα, «καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν» (Ιωάν. Ι, 30).

700 χρόνια πριν από την ενανθρώπηση του Ιησού, ο προφήτης Ησαΐας Τον αποκάλεσε Θεό. Βλ. Ησαΐα Θ’ 6 «ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν...καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Από τα προαναφερθέντα, έχουμε όλες τις αποδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Τι ήταν, όμως, πριν από την ενανθρώπησή Του; Τα ακόλουθα θα μας διαφωτίσουν.

Ο Θεός είναι αόρατος και αποκαλύφθηκε στους αγγέλους Του στον ουρανό και σε εμάς στη γη μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι ακόλουθοι στίχοι επιβεβαιώνουν τα προαναφερθέντα:

Ο Θεός είναι αόρατος:

Έξοδος ΛΓ’ 20:  Ο Κύριος είπε στο Μωυσή «ου δυνήση ιδείν το πρόσωπόν μου· ου γαρ μη ίδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσεται».

Κατά Ιωάννην Α’ 18:  θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·  μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

Ο Θεός αποκαλύφθηκε σε εμάς πάνω στη γη μέσω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
 
Ησαΐας Μ’ 1,3,5:  «Παρακαλεῖτε παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου,  λέγει ὁ Θεός. φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα Κυρίου, καὶ ὄψεται πᾶσα σάρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, ὅτι Κύριος ἐλάλησε».

Προς Κολοσσαείς Α’ 15:  ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου....

Κατά Ιωάννην ΙΔ’ 7:  «εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε. καὶ ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν».

Ο Θεός αποκαλύφθηκε στους αγγέλους Του στον ουρανό και μέσω του Ιησού.
 
Όπως παρατίθεται παραπάνω στο στίχο 18 του Κεφαλαίου Α’ του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όταν ο Ιησούς είπε «θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε», δεν εννοούσε ούτε τους ανθρώπους ούτε τους αγγέλους, γιατί διαφορετικά θα έλεγε «θεὸν οὐδεὶς άνθρωπος ἑώρακεν πώποτε». Ο Χριστός που βρίσκεται στους κόλπους του Θεού αποκαλύπτει τον αόρατο Θεό σε όλα πλάσματα στον ουρανό και στη γη, σε αγγέλους και ανθρώπους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το στίχο 18 το Κεφαλαίου ΚΗ' του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.»

Επειδή ο Θεός είναι αόρατος και ο Ιησούς Χριστός η μόνη αποκάλυψή Του και επειδή ο Ιησούς είναι ο παντοκράτορας ουρανού και γης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλες οι εμφανίσεις του Θεού ως άνθρωπος που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη έγιναν από τον Χριστό πριν από την ενανθρώπησή Του.

Όταν αναλύουμε τους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, παρατηρούμε ότι ο Θεός κάνει την παρουσία του γνωστή στο λαό Του με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

1) Μόνο με τη φωνή Του. Δηλαδή ότι Τον άκουσαν, αλλά δεν Τον είδαν στους ακόλουθους στίχους:
    Γένεσις Γ’ 9:  καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀδάμ, «ποῦ εἶ;»

    Γένεσις Δ’ 9:  καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Κάϊν· «ποῦ ἔστιν Ἄβελ ὁ ἀδελφός σου;»

    Γένεσις Η’ 15:  Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε λέγων...

2) Εμφανίζεται, αλλά με περίεργη μορφή, όπως φωτιά, καπνός ή σύννεφο. Ακολουθούν μερικοί σχετικοί στίχοι:
    Ησαΐας ΙΘ’ 1:  Ἰδοὺ Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης.

    Ιεζεκιήλ Η’ 2:  καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁμοίωμα ἀνδρός, ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ ἕως κάτω πῦρ, καὶ ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ὑπεράνω αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἠλέκτρου.

    Ψαλμοί ΙΗ’ 8:  ὁ νόμος τοῦ Κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς· ἡ μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια.

3) Όταν εμφανίζεται ως άνθρωπος και μιλά με το λαό Του, δεν είναι δυνατό να είναι ο αόρατος Θεός. Πρέπει να είναι ο Χριστός που προέρχεται από του κόλπους του Θεού για να Τον αποκαλύψει. Στους ακόλουθους στίχους, ο «λόγος Θεού (Χριστός)» εμφανίστηκε στον Αβραάμ:

Γένεσις ΙΕ’ 4,5:  καὶ εὐθὺς φωνὴ Κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα· «οὐ κληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ᾿ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτος κληρονομήσει σε. ἐξήγαγε δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ· «ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς». καὶ εἶπεν· «οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου».

Στους ακόλουθους στίχους, ο «Άγγελος Θεού (Χριστός)» εμφανίστηκε στον Άγαρ:

Γένεσις ΙΣΤ’ 7,8,13: Εὗρε δὲ αὐτὴν ἄγγελος Κυρίου ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐπὶ τῆς πηγῆς ἐν τῇ ὁδῷ Σούρ. καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρίου. Ἄγαρ, παιδίσκη Σάρας, πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ πορεύῃ; καὶ ἐκάλεσεν Ἄγαρ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ λαλοῦντος πρὸς αὐτήν· σὺ ὁ Θεὸς ὁ ἐπιδών με, ὅτι εἶπε· «καὶ γὰρ ἐνώπιον εἶδον ὀφθέντα μοι».

Στους ακόλουθους στίχους, ο «Άγγελος Κυρίου» ήταν ο Χριστός επειδή ο Άγαρ τον αποκάλεσε Θεό. Συνεπώς, δεν μπορεί να είναι ένας άγγελος δημιούργημα της πλάσης.
     
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Χριστός ήταν και είναι από την αιωνιότητα ο ορατός επουράνιος Θεός. Ενσαρκώθηκε και ενανθρωπίστηκε και βρισκόταν ανάμεσά μας. Ήταν και θα είναι πάντα η αποκάλυψη του αόρατου Θεού. Ομοίως, το Άγιο Πνεύμα είναι η αποκάλυψη του Θεού υπό τη μορφή Πνεύματος, βρίσκεται πάντα ανάμεσά μας για να μας καθοδηγεί, να μας εμπνέει και να μας βοηθά να κατανοούμε το Λόγο του Θεού. Όλο αυτό μπορεί να συνοψιστεί στον ακόλουθο στίχο:

Α’ Επιστολή Ιωάννου Ε’ 7: «ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι· καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ».
   
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πολλές εκφράσεις του παρελθόντος είναι ακόμα στη βίβλο. Όταν τις διαβάζει κανείς σήμερα, έχουν διαφορετική σημασία που θα μπορούσε να είναι και παραπλανητική. Για παράδειγμα, οι εκφράσεις «δεξί χέρι» ή «δεξιά» χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν «Ισχύ». Ας επιλέξουμε ορισμένους στίχους από τη βίβλο όπου οι εκφράσεις «δεξί χέρι» ή «δεξιά» αντικαταστάθηκαν από τη λέξη «ισχύ». Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πειστικό.

Έξοδος ΙΕ’ 6:  «...η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύϊ· η δεξιά σου χείρ, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς».

Ιώβ Μ’ 14:  «ὁμολογήσω ὅτι δύναται ἡ δεξιά σου σῶσαι».

Ψαλμοί ΟΖ’ 54:  «καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὄρος ἁγιάσματος αὐτοῦ, ὄρος τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ».

Ησαΐας ΞΓ’ 12:  «ὁ ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν, ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ; κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον».

Πράξεις Ε’ 31:  «τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».

Α’ Επιστολή Πέτρου Γ’ 22  «ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων».

Αν ερμηνεύσουμε κατά λέξη όσα έγραψε παραπάνω ο Πέτρος, θα νομίσουμε ότι ο Ιησούς κάθεται ή στέκεται πραγματικά δεξιά (στο δεξί χέρι) του Θεού, κάτι που δεν έχει νόημα. Πρώτον, ο Θεός είναι αόρατος [βλ. παραπάνω Έξοδος ΛΓ’ 20 και Κατά Ιωάννην Α’ 18], οπότε η φυσική παρουσία αριστερά ή δεξιά Του δεν αλλάζει κάτι. Δεύτερον, ο Ιησούς έχει ήδη λάβει «Πάσα εξουσία εν ουρανώ» [βλ. Κατά Ματθαίον ΚΗ’ 18 που αναφέρεται παραπάνω.] Συνεπώς, από τον παραπάνω στίχο του Πέτρου θα βγαίνει πολύ καλύτερο νόημα, όταν ερμηνευτεί ως εξής: Ο οποίος έχει πάει στον ουρανό και βρίσκεται στην «Ισχύ» του Θεού.

Όπως κάθε ανθρώπινο ον, όταν γεννιέται ένας άνδρας, αυτόματα γίνεται γιος και έχει πατέρα. Όταν ο Ιησούς ενανθρωπίστηκε με σάρκα και οστά, έγινε Υιός και, όπως γνωρίζουμε, όντας γεννημένος στου κόλπους του Θεού, έγινε ο Υιός του Θεού και ο Θεός έγινε Θεός πατήρ. Αυτό ήταν αληθές κατά τη διάρκεια της ενανθρώπησής Του και επαναλαμβάνεται δίκαια πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Δεν ήταν, όμως, Υιός του Θεού πριν από την ενανθρώπησή Του. Αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχτεί γιατί, σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στον «Υιό του Θεού». Εκτός αυτού, το όνομα «Θεός πατήρ» δικαιώνεται ορθώς στην Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε αυτό υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Και τέλος μετά την ανάληψη του Χριστού στον ουρανό, Αυτός είναι η μόνη αποκάλυψη του αόρατου Θεού και είναι ο μοναδικός Θεός που γνωρίζουμε ότι υπάρχει στον Ουρανό.

 
  

Η ζωή του Κυρίου μας

Εισαγωγή 1 - Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 2 - Η γέννηση του Ιησού 3 - Φυγή στην Αίγυπτο
4 - Ο δωδεκαετής Ιησούς στο Ναό 5 - Οι 4 πρώτοι μαθητές 6 - Ο γάμος στην Κανά 7 - Ο Ιησούς ανασταίνει τον γιο της χήρας
8 - Σίτιση 5000 ανθρώπων 9 - Ο Μυστικός Δείπνος 10 - Η προδοσία του Ιούδα 11 - Ο εμπαιγμός του Ιησού
12 - Σταύρωση και θάνατος 13 - Η ανάσταση του Ιησού 14 - Η ανάληψη Διάδοση του Λόγου

Συνέντευξη βίντεο (2011)

Ο Pierre Bittar ζωγραφίζει στο Στούντιό του

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ Η Αρπαγή
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Η Αγία Τριάδα αποκαλύπτεται μέσα από πίνακα ζωγραφικής
Η Αγία Τριάδα
Ειμαστε Κυτταρα Του Θεου
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ
Η ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ

Παρουσίαση βίντεο (2018)

ΧΡΙΣΤΟΣ από την αιωνιότητα στο τέλος του χρόνου


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page