Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

6 sierpnia 2011 r.

Obraz nr 1

2700 lat temu i 700 lat przed naszą erą Bóg ogłosił swoim ludziom w Starym Testamencie przez proroka Izajasza przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa.

Zwiastowanie

Iz 7:14

Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem EMMANUEL”.

Emmanuel oznacza „Bóg z nami”.

Zwiastowanie

Łukasza 1:26-38
26 A w miesiącu szóstym posłany jest Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret,
27 Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja.
28 A wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami.
29 Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie.
30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga.
31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus.
32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego;
33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.
34 Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam?
35 A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
36 A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną.
37 Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo.
38 I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.

 

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa