Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

 

9 października 2011 r.

Obraz nr 12

Ukrzyżowanie i Śmierć

Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa


Jana 19:16-27
16 Tedy im go wydał, żeby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa i wywiedli.
17 A on niosąc krzyż swój, wyszedł na ono miejsce, które zwano trupich głów, a po żydowsku zowią je Golgota;
18 Gdzie go ukrzyżowali, a z nim drugich dwóch z obu stron, a w pośrodku Jezusa.
19 Napisał też Piłat i napis, i postawił nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.
20 A ten napis czytało wiele Żydów; bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus; a było napisane po żydowsku, po grecku i po łacinie.
21 Tedy rzekli Piłatowi przedniejsi kapłani żydowscy: Nie pisz król żydowski; ale iż on powiadał: Jestem królem żydowskim.
22 Odpowiedział Piłat: Com napisał, tom napisał.
23 A gdy żołnierze Jezusa ukrzyżowali, wzięli szaty jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i suknią; a była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu wszystka dziana.
24 Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy jej, ale o nię rzućmy losy, czyja ma być; aby się Pismo wypełniło, które mówi: Podzielili między się szaty moje, a o odzienie moje los miotali. To tedy uczynili żołnierze.
25 A stały podle krzyża Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Maryja, żona Kleofaszowa, i Maryja Magdalena.
26 Tedy Jezus ujrzawszy matkę i ucznia, którego miłował, tuż stojącego, rzekł matce swojej: Niewiasto, oto syn twój!
27 Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja! a od onej godziny wziął ją on uczeń do siebie.

* Greckie słowo „niewiasta” nie ma konotacji związanych z brakiem szacunku.

Jak wielki smutek musi wypełniać serce Maryi, gdy patrzy, jak drwią z jej syna, torturują go, a teraz krzyżują. Duszę Maryi ponownie przenika miecz – przewidział to w świątyni Symeon (Łk 2:35).

Werset z Ewangelii św. Jana 19:26-27 jest bardzo ważny z dwóch powodów.

  1. Dowodzi, że Jezus był jedynym dzieckiem Maryi. Bowiem, gdyby miał braci lub siostry, to zaopiekowaliby się oni matką, a przynajmniej towarzyszyli jej w drodze na ukrzyżowanie Chrystusa.
  2. Jest to ważny werset również dlatego, że stanowi trzecią z ostatnich siedmiu wypowiedzi (słów Chrystusa na krzyżu). Znaczenie trzeciej wypowiedzi wykracza poza zmartwienie Jezusa, aby ktoś zaopiekował się Jego matką, kiedy mówi do niej „Oto syn twój!”, a do Jana „Oto matka twoja!”. Nikt nie uwierzyłby, że wszechmogący Bóg nie jest w stanie zaopiekować się swoją matką, podczas gdy jest w niebie. Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że Jezus, ze względu na swoje miłosierdzie nad nami, a szczególnie nad tymi, którzy stracili swoje matki lub którym ich brakuje, daje nam ukojenie, gdy wiemy, że słowa wypowiedziane do Jana są skierowane do każdego z nas. Maryja jest naszą matką.

Prawdą jest, że Błogosławiona Maryja Panna nie jest istotą boską, ponieważ została stworzona tak, jak każdy z nas. Z następujących powodów nie jest jednak też przeciętną kobietą.

  1. Bóg nie łączy się z grzesznikiem. Wszyscy znamy z biblii opowieść o upadłym aniele, powszechnie znanym jako Szatan (patrz Iz 14:12-15). Jeśli Bóg zesłał na ziemię Szatana i jego naśladowców, stało się to, ponieważ Szatan jako pierwszy popełnił grzech przeciwko dziełu Boga – grzech zawiści. Oznacza to, że Bóg nie wybrałby kobiety będącej grzesznicą, aby nosiła Go w swoim łonie przez 9 miesięcy ciąży.
  2. Podczas Zwiastowania (patrz Obraz nr 1 (Łk 1:26-38) anioł Gabriel powiedział do niej: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (błogosławiona jesteś między niewiastami)”.

MODLITWA O PRZEBACZENIE

WSZECHMOGĄCY I ŚWIĘTY BOŻE,

UPOKORZYŁEŚ SIĘ I STAŁEŚ SIĘ CZŁOWIEKIEM W JEZUSIE CHRYSTUSIE. ZESŁAŁEŚ
NIEBIESKIE ŚWIATŁO, ABY ROZŚWIETLIĆ CIEMNOŚĆ DUSZ I
SERC NASZYCH I WYBAWIĆ NAS OD WIECZNEJ ŚMIERCI. A MY, ZAMIAST WYCHWALAĆ
TWOJĄ OBECNOŚĆ POŚRÓD NAS NA ZIEMI, WZGARDZILIŚMY I ODRZUCILIŚMY CIEBIE
I ZADALIŚMY CI ŚMIERĆ NA KRZYŻU. OD TEJ PORY CODZIENNIE CIĘ KRZYŻUJEMY,
NIE PRZESTRZEGAJĄC TWOICH PRZYKAZAŃ. JEDNAK OFIARUJĄC NAM BEZKRESNĄ MIŁOŚĆ
I PRZEBACZENIE, ZGODZIŁEŚ SIĘ PRZELAĆ NA KRZYŻU SWOJĄ KREW, ABY
OCZYŚCIĆ NAS ZE WSZYSTKICH GRZECHÓW.

OJCZE, ZRANIŁEM CIĘ, NIE PRZESTRZEGAJĄC TWOICH PRZYKAZAŃ
W MOWIE, MYŚLI I UCZYNKACH. WIEM, ŻE NIE ZASŁUGUJĘ
NA TWOJE MIŁOSIERDZIE. PROSZĘ CIĘ BOŻE O PRZEBACZENIE MOICH GRZECHÓW
POPEŁNIONYCH ŚWIADOMIE I NIEŚWIADOMIE. JEZU, PROSZĘ CIĘ, PRZYJDŹ DO MEGO SERCA I WYBAW MNIE. PROSZĘ,
ABYŚ OD TERAZ MNĄ KIEROWAŁ. ŚLUBUJĘ OD DZISIAJ
SŁUCHAĆ TWOJEGO GŁOSU I PRZESTRZEGAĆ TWOICH PRZYKAZAŃ.
DZIĘKUJĘ CI JEZU ZA ŻYCIE WIECZNE, KTÓRE MI OFIAROWAŁEŚ,
PRZELEWAJĄC NA KRZYŻU SWOJĄ KREW.

AMEN

 

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa