Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

22 sierpnia 2011 r.

Obraz nr 2

Najwspanialsze wydarzenie, jakie kiedykolwiek miało miejsce.

Co może być wspanialszym wydarzeniem niż to, gdy nasz Stwórca, Stwórca całego Wszechświata, zszedł na ziemię i zamieszkał z nami? Wydarzyło się to w Betlejem, niewielkim miasteczku w Izraelu ponad 2000 lat temu.

Oto, co Bóg ogłosił nam przez swojego proroka setki lat przed swoim przyjściem na ziemię.

Narodziny Jezusa

Iz 9:6

Albowiem Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju.

 

Mi 5:2

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności*”.

*Dni wieczności = na zawsze


Narodziny Jezusa

 

Łukasza 2:7-16
7 I porodziła syna swego pierworodnego; a uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, przeto iż miejsca nie mieli w gospodzie.
8 A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
9 A oto Anioł Pański stanął podle nich, a chwała Pańska zewsząd oświeciła je, i bali się bojaźnią wielką.
10 I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi:
11 Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
12 A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.
13 A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
15 I stało się, gdy odeszli Aniołowie od nich do nieba, że oniż pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmyż aż do Betlehemu, a oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan oznajmił.
16 A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.

Poniższe objaśnienia mają na celu przybliżyć biblię tym, którzy nie znają Świętych Ksiąg, a chcieliby je przeczytać i zrozumieć, aby uwierzyć.

Bóg: Istnieje Trójca Święta, którą tworzy Ojciec, i Syn, i Duch Święty w jednym i jedynym Bogu.  Bóg Trójjedyny.

Kiedy odnosimy się do dowolnej osoby z Trójcy, odnosimy się do jedynego Boga. Bóg istnieje wiecznie. Jest poza panowaniem czasu i przestrzeni. Dlatego jest nie stworzony i wieczny. Bóg jest naszym Stwórcą i Stwórcą Wszechświata. Bóg uważa stworzenie Człowieka za swoje arcydzieło. Zatem zszedł na ziemię, aby nas wyzwolić z wiecznej śmierci, ponieważ Jego miłość do nas nie zna granic. Każdego z nas stworzył w trzech osobach; są to: ciało, dusza i duch. Ciało pozwala nam żyć na tym świecie. Dlatego możemy się wzajemnie widzieć. Kiedy ciało kończy swoją misję, umiera. Wtedy z ciała uwolniony zostaje Duch, który będzie żył wiecznie – albo z Bogiem, albo z dala od Niego. Życie z Bogiem nazywamy życiem wiecznym, a życie z dala od Boga to wieczna śmierć. Kiedy czytamy w Biblii, że Syn Boży zszedl na ziemię, aby wyzwolić nas z wiecznej śmierci, chodzi o naszego ducha, a nie o ciało. Dusza, która różni się od ciała i ducha, to nasza prywatna osoba, która decyduje, aby czynić dobro lub zło zgodnie z wolną wolą daną nam przez Boga w dniu poczęcia. Dusza podąży za naszym duchem w dniu śmierci.

Słowo Boże: Słowo Boże jest źródłem wszelkiego Stworzenia. Czytając Księgę Rodzaju – pierwszą z ksiąg Biblii, zauważymy, że wszelkie Stworzenie stało się zgodnie ze Słowem Bożym. „Niech się stanie” powiedział Bóg, i stało się.

Po tych kilku słowach wyjaśnienia, przejdźmy teraz do wersetów z Biblii dotyczących narodzin Jezusa Chrystusa.

Na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
J 1:1-5
 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
J 1:14
 
A świadectwo jest takie: Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
1 J 5:11-13

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa