Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 
Trójca Święta

Zwątpienie jest wrogiem Wiary. Jeśli nie zostanie stłumione, rozrośnie się w naszych umysłach i zniszczy naszą wiarę. Najlepszym sposobem, aby tego uniknąć, to zadawać pytania i szukać przekonujących odpowiedzi, które zniszczą nasze wątpliwości.

Co to jest Trójjedyność Boga?

Wiara chrześcijańska opiera się na Trójcy Świętej, którą tworzą Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Wszystkie trzy osoby to Jeden i Jedyny Bóg. Bóg Trójjedyny.

Trudno pojąć ludzkim umysłem lub wyrazić w ludzkim języku piękno i bezmiar Jednego, ale Trójjedynego Boga.

Aby wyjaśnić ten złożony temat, najlepiej posłużyć się prostym przykładem, który możemy zrozumieć, a następnie rozwijać go i stopniowo dostosowywać do głównego zagadnienia.

Przykład 3 świec

Ilustracja

Bóg

Jest jeden płomień, mimo że palą się trzy świece. Istotą płomienia jest:
ciepło i
światło.

Trzy świece

Istnieje jeden Bóg, mimo że w trzech osobach Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Istotą Boga jest:

Miłość
=
Ciepło i
Mądrość
=
Światło.

 

     

Trzy świece mogą tworzyć jeden płomień albo mogą być rozdzielone, a każda z nich będzie posiadać tę samą istotę ciepła i światła, która jest charakterystyczna dla płomienia.

Dlatego, mimo że pierwsza świeca ma płomień, druga świeca ma płomień, trzecia świeca ma płomień, ale kiedy są zjednoczone mają tylko jeden płomień.

Ojciec, i Syn, i Duch Święty.
 
Ojciec, i Syn, i Duch Święty.
 
Ojciec, i Syn, i Duch Święty.

Święta Trójca może zjednoczyć się w Bogu lub może być rodzielona i każda z osób Trójcy będzie posiadać tę samą istotę miłości i mądrości, które są charakterystyczne dla Boga.

Dlatego, mimo że
Ojciec jest Bogiem,
Syn jest Bogiem,
Duch Święty jest Bogiem,
kiedy są zjednoczeni istnieje tylko jeden jedyny Bóg.

     

Podobnie można oddzielić jedną z trzech świec. Na przykład, można oddzielić jedną świecę od reszty, aby ogrzać i rozświetlić ciemność innego pomieszczenia na określony czas.

Ta świeca może dołączyć z powrotem do głównego płomienia, a inna zastąpić ją, aby
podtrzymać ciepło i światło w pomieszczeniu, które zostało już przygotowane do opuszczenia ciemności.

3 świece

Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem (Iz 9:16) „Albowiem Dziecię nam się narodziło... Nazwano Go imieniem... Bóg
Mocny, Odwieczny Ojciec”. Zobacz także Zwiastowanie i Narodziny Jezusa – obrazy nr 1 i 2 z cyklu Życie naszego Pana

Zanim wrócił do swojego Ojca, Jezus obiecał zesłać Ducha Świętego Pocieszyciela w Ewangelii św. Jana 15:26 „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”.


Zrozumiawszy powyższe wyjaśnienie Trójcy Świętej w Bogu, przejdźmy teraz do wersetów zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, które nawiązują do Trójcy Świętej.

W Starym Testamencie Bóg ukazał się nam na samym początku na pierwszej stronie, jakby chciał, abyśmy od razu zrozumieli, kim jest.

Rdz 1:1-3

  1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
  2. ...a Duch Boży unosił się nad wodami.
  3. Wtedy Bóg rzekł (Słowo Boże): «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.

Jak widzimy:

Bóg (Ojciec) występuje w wersie 1, Duch Boży (Duch Święty) w wierszu 2, a Słowo Boże (Bóg rzekł) w wersie 3. Słowo Boże = Jezus

Kiedy Bóg przemawia, używając zaimków, takich jak my, nas i nasz, należy to rozumieć jako słowa Trójcy Świętej - Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Niektórzy myślą, że użycie zaimków, takich jak my, nas czy nasz odnosi się do Boga i Jego aniołów. Nie może to być prawdą, ponieważ aniołowie są stworzeniami Bożymi, a nie Stwórcami. Dlatego, kiedy Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz”, liczbę mnogą i zaimek nasz z pewnością odnosi Bóg do Jezusa i Ducha Świętego, którzy z Nim tworzą Trójcę Świętą.

Przyjrzymy się teraz wersetom ze Starego Testamentu, w których Bóg używa tych zaimków w liczbie mnogiej.

Rodzaju 1:26
Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi.

 

Rodzaju 3:22
Tedy rzekł Pan Bóg: Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe; tedy wyżeńmy go, by snać nie ściągnął ręki swej, i nie wziął z drzewa żywota, i nie jadł, i żyłby na wieki.

 

Rodzaju 11:7
Przetoż zstąpmy, a pomieszajmy tam język ich, aby jeden drugiego języka nie zrozumiał.

 

Izajasza 6:8
Potemem słyszał głos Pana mówiącego: Kogoż poślę? a kto nam pójdzie? Tedym rzekł: Otom ja, poślij mię.


W Nowym Testamencie niektóre wersety objaśniają sytuacje, w których Święta Trójca – Ojciec, Syn i Duch Święty pojawią się razem.

 

Mateusza 28:19
Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;

 

Mateusza 3:16-17
16 A Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa, i widział Ducha Bożego, zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego na niego; 17 A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.

Ważne, aby zrozumieć istotę Trójcy Świętej... Bez takiego zrozumienia, niektóre wersety Biblii mogą być niejasne. Poniżej znajduje się kilka z nich.

Izajasza 7:14
Przetoż wam sam Pan znak da. Oto panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel.

Emmanuel oznacza Bóg z nami. (Em = z, man = nami, u’al = Bóg)

Komentarz: W przytoczonym powyżej wersecie Izajasz nazwał Jezusa Bogiem. Teraz rozumiemy, dlaczego Jezusa nazwano Bogiem (ponieważ oddzielony od Trójcy Świętej Jezus jest Bogiem)

 

Izajasza 9:6
Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju;

Komentarz: Nazwanie Jezusa Ojcem wieczności jest potwierdzeniem, że Trójca Święta jest jednym Bogiem i posiada tę samą istotę, każda z osób Trójcy zawarta jest w każdej.

 

Izajasza 25:9
I rzecze dnia onego lud Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy oczekiwali; weselić i radować się będziemy w zbawieniu jego.

Komentarz: Izajasz – oprócz Bogiem i Panem – nazywa Jezusa Zbawicielem.

 

Izajasza 40:3
Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieszkę Boga naszego.

Komentarz: Izajasz przewidział tutaj, jak Jan Chrzciciel głosić będzie nadejście Jezusa.

 

Jana 1:1-5
Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. 2 To było na początku u Boga. 3 Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4 W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. 5 A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły.

Komentarz: Na początku swojej Ewangelii, św. Jan mówi o Bogu Ojciec i Syn Boży. Nazywa Jezusa słowem, ponieważ bez słowa nic się nie stało. („Niech się stanie” powiedział Bóg, i stało się – patrz Księga Rodzaju). Izajasz także nazwał Jezusa światłem, co również oznacza mądrość.

 

Jana 10:30
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Komentarz: To kolejne potwierdzenie Świętej Trójcy w jednym Bogu. Potwierdzają to także słowa Izajasza, że Jezus jest Ojcem wieczności.

 

Jana 14:6
Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.

Ważna uwaga: Ta wiadomość skierowana jest do tych, którzy wierzą w Boga, ale nie wierzą w Trójcę Świętą w Bogu. Bez Jezusa nie ma Trójcy Świętej, zatem nie ma też Boga. (Jeśli nie jest to zrozumiałe, proszę wrócić do przedstawionych powyżej objaśnień Trójcy Świętej).

 

Jana 14:8-11
8 Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. 9 Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca? 10 Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy. 11 Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; wżdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi.

Komentarz: Jezus wyrażał się bardzo jasno o Trójcy Świętej, i podkreślał również fakt, że Jego przyjście pośród nas miało na celu ujawnienie nam ukrytego i niewidzialnego Boga.

 

W podsumowaniu tego bardzo ważnego zagadnienia Trójcy Świętej, przytoczone zostały poniżej słowa Boga z Ewangelii św. Jana, które należy uważnie przeczytać.

1 Jana 5:11-13
11 A toć jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w Synu jego. 12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 13 Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa