Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

İSA’DAN ÖNCE
VE
İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA

hazırlayan Pierre Bittar
Haziran 2013

 

Tanrı İsa’da vücut bulduktan sonra Mesih İsa’ya havarileri ve O’na inananlar “Rab” olarak hitap etmeye başladı. Yuhanna 20:28’de yazdığı gibi Havarisi Tomas O’na Tanrı da diyordu: “Tomas O’nu ‘Rab’bim ve Tanrım’ diye yanıtladı”.

Yuhanna İncil’i yazdığında İsa için Tanrı anlamına da gelen “Söz” kelimesini kullanmıştır. Bu Yuhanna 1:1’de şu şekilde yazılmıştır: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı.”

İsa Tanrı olduğunu Kendisi söyledi. İblis O’nu denemeye çalıştığında iblise şu karşılığı verdi: Matta 4:7: “Tanrı’n Rab’bi denemeyeceksin.” İsa Kendisi ve Baba’nın her zaman bir olduğunu söylemiştir, Yuhanna 10:30: “Ben ve Baba biriz.”

700 yıl önce Tanrı İsa’da vücut bulmadan önce peygamber Yeşaya O’na Tanrı demişti. Bkz. Yeşaya 9:6: “Çünkü bize bir Çocuk doğacak...Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”

Yukarıdaki ayetler Tanrı’nın Mesih İsa'da vücut bulmasına kanıttır. Peki Tanrı İsa’da vücut bulmadan önce nasıldı? Aşağıda belirtilenler bu konuya ışık tutacaktır.

Tanrı görünmezdir ve Kendi’ni cennetteki meleklerine ve Mesih İsa aracılığıyla bizlere göstermiştir. Aşağıdaki ayetler bunu doğrular niteliktedir:

Tanrı Görünmezdir:

Mısır’dan Çıkış 33:20: Tanrı Musa’ya şöyle dedi: “Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.”

Yuhanna 1:18: Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

Tanrı Mesih İsa aracılığıyla Kendi’ni yeryüzünde bize gösterdi.

Yeşaya 40:1, 3, 5: “Avutun halkımı!” diyor Tanrınız. Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde Rab’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. O zaman Rab’bin yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rab’dir.”

Koloseliler 1:15: Görünmez Tanrı’nın görünümü O’dur....

Yuhanna 14:7: “Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.”

Tanrı Kendi’ni yine İsa aracılığıyla cennetteki meleklerine gösterdi.

Yuhanna 1:18’de belirtildiği gibi İsa “Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi.” derken ne insanları ne melekleri kasteder. Aksi takdirde “Hiçbir insan Tanrı’yı görmedi.” derdi. Baba’nın bağrında olan İsa görünmez Tanrı’yı yerdeki ve gökteki tüm mahlûkata, meleklere ve insanlara gösterir. Bu, Matta 28:18: İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.” ayetiyle doğrulanır.

Tanrı görünmez ve Mesih İsa O’nun vücut bulmuş hali olduğu ve İsa yerlerin ve göklerin tüm hâkimiyetine sahip olduğu için Eski Ahit’te bahsedilen Tanrı’nın insan şeklindeki her görünüşünün Tanrı’nın İsa’da vücut bulmamış hali tarafından gerçekleştirildiği sonucunu çıkarabiliriz.

Eski Ahit’in ayetlerini incelerken Tanrı’nın kullarına Kendi’ni üçfarklı şekilde tanıttığını görüyoruz.

1) Sadece sesi. Bu, şu ayetlerde belirtildiği gibi Tanrı’nın duyulduğu ancak görülmediği anlamına gelir:

Yaratılış 3:9: Rab Tanrı Adem’e, “Neredesin?” diye seslendi.”
Yaratılış 4:9: Rab Kayin’e “Kardeşin Habil nerede?” diye sordu.
Yaratılış 8:15: Tanrı Nuh’a şöyle dedi...

2) O ateş, duman veya bulut gibi tuhaf şekillerde görünür. Bazı ayetler şöyledir:

Yeşaya 19:1 İşte Rab hızla yol alan buluta binmiş Mısır’a geliyor.
Hezekiel 8:2 Baktım, insana benzer birini gördüm: Görünüşü, belinden aşağısı ateşi andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu.
Mezmurlar 18:8: Burnundan duman yükseldi, ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı.

3) İnsan şeklinde göründüğünde ve kulları ile konuştuğunda görünmez Tanrı olamaz. Bu durumda Kendi’ni göstermek üzere Tanrı’nın bağrından gelen İsa olmalıdır. Aşağıdaki ayetlerde “Tanrı’nın Sözü (İsa)” İbrahim’e görünür:

Yaratılış 15:4, 5: Rab yine seslendi: “O mirasçın olmayacak, öz çocuğun mirasçın olacak.” Sonra İbrahim’i dışarı çıkararak, “Göklere bak.” dedi, “Yıldızları sayabilir misin?” İşte, soyun o kadar çok olacak.”

Aşağıdaki ayetlerde “Tanrı’nın Meleği (İsa)” Hacer’e görünür:

Yaratılış 16:7, 8, 13: Rab’bin meleği Hacer’i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona, “Sare’nin cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?” diye sordu. Hacer “Beni gören Tanrı’yı gerçekten gördüm mü?” diyerek kendisiyle konuşan Rab’be “El-Roi” adını verdi.”

Yukarıdaki ayetlerde “Rab’bin Meleği” İsa’ydı çünkü Hacer O’na Tanrı dedi. Bu nedenle O yaratılmış bir melek olamaz.
     
Sonuç olarak hiçkuşkusuz İsa’nın ezelden beri cennetteki görünmez Tanrı olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı İsa’da vücut bulup insan oldu ve aramızda yaşadı. O hep görünmez Tanrı’nın görünür hali olacaktır. Aynı şekilde Kutsal Ruh Tanrı’nın Ruh’ta görünmesidir, O, Tanrı’nın Sözü’nü anlamımıza yardımcı olmak, bize telkinde bulunmak ve yol göstermek için her zaman bizimle beraberdir. Bütün bu hususlar şu ayetle özetlenebilir:

1 Yuhanna 5:7 “Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Baba, Söz ve Kutsal Ruh. Bunların üçü de uyum içindedir.”

   
KAPANIŞ

Geçmişteki birçok ifade hâlâ İncil’de mevcuttur. Bu ifadeler bugün okunduğunda yanıltıcı olabilecek şekilde farklı anlamlara gelebilir. Örneğin “sağ el” ifadesi “Güç” anlamına da geliyordu. “Sağ el” ifadesinin İncil’de geçtiği bazı ayetleri görelim ve yerine “Güç” ifadesini koyalım. Sonuç çok ikna edici olacak.

Mısır’dan Çıkış 15:6 “...Senin sağ kolun, ya Rab, altında düşmanlar kırılır.”

Eyüp 40:14 “O zaman sağ kolunun seni kurtarabileceğini ben de kabul ederim.”

Mezmurlar 78:54: “Böylece onları kendi kutsal topraklarının sınırına, sağ kolunun kazandığı dağlık bölgeye getirdi.”

Yeşaya 63:12 “Görkemli gücüyle Musa’nın sağında yol alan sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran,”

Elçilerin İşleri 5:31: “İsrail’e, günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.”

1 Petrus 3:22: “Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı’nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O’na bağlı kılınmıştır.”

Petrus’un yukarıda yazdığını kelimesi kelimesine yorumlarsak İsa’nın fiziksel olarak Tanrı’nın sağında oturduğunu veya durduğunu düşünmemiz gerek. Bu da çok anlamsız. Birincisi, Tanrı görünmezdir [yukarıdaki Mısır’dan Çıkış 33:20 ve Yuhanna 1:18 ayetlerine bakınız], dolayısıyla Tanrı’nın sağında veya solunda fiziksel olarak oturması fark etmez. İkincisi, İsa “Göklerin tüm hâkimiyetini” zaten almıştır [yukarıdaki Matta 28:18’e bakınız]. Bu nedenle Petrus’un yukarıdaki ayeti şu şekilde yorumlandığında daha anlamlıdır: Cennete gitmiş ve Tanrı’nın “Gücü”nde olan.

Her insan gibi bir erkek doğduğunda doğan çocuk bir oğul olur ve bir babası olur. Tanrı İsa’da vücut bulduğunda İsa bir Oğul oldu ve bildiğimiz gibi Tanrı’nın bağrından gelerek Tanrı’nın Oğlu ve Tanrı da Baba oldu. Tanrı’nın İsa’da vücut bulması sırasında da böyle oldu ve bu, Yeni Ahit’te birçok kez tekrarlanır. Ancak İsa Tanrı’nın Kendisi’nde vücut bulmasından Önce Tanrı’nın Oğlu değildi. Bu kolayca kanıtlanabilir çünkü Eski Ahit’in tamamında “Tanrı’nın Oğlu” ifadesi bir kez bile geçmemektedir. Ayrıca “Tanrı Baba” adı Yeni Ahit’te doğrulanırken Eski Ahit’te geçmez. Son olarak da İsa göğe çekildikten sonra görünmeyen Tanrı’nın ete büründüğü tek kişi O’dur ve Cennet’te bilinen tek Tanrı da O’dur.

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page