Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

12 באוקטובר, 2011

ציור מספר 8

סעודת 5000 האנשים

Feeding 5000 People

יוחנן 6: 15-1
1 ויהי אחרי כן ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטיבריה
2 וילכו אחריו המון עם רב כי ראו אותתיו אשר עשה עם החולים
3 ויעל ישוע על ההר וישב שם הוא ותלמידיו
4 וימי הפסח חג היהודים קרבו לבוא
5 וישא ישוע את עיניו וירא עם רב בא אליו ויאמר אל פילפוס מאין נקנה להם לחם לאכל
6 ואך למען נסות אתו דבר זאת כי הוא ידע את אשר יעשה
7 ויען אתו פילפוס לחם מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט
8 ויאמר אליו אחד מתלמידיו אנדרי אחי שמעון פטרוס
9 יש פה נער אשר לו חמש ככרות לחם שערים ושני דגים אך אלה מה המה לעם רב כזה
10 ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר
11 ויקח ישוע את ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסבים וככה גם מן הדגים כאות נפשם
12 ויהי כאשר שבעו ויאמר אל תלמידיו אספו את פתותי לחם הנותרים למען לא יאבד מאומה
13 ויאספו וימלאו שנים עשר סלים בפתותי חמש ככרות לחם השערים הנותרים לאכליהם
14 ויהי כראות האנשים את האות הזה אשר עשה ישוע ויאמרו הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם
15 וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו

ישו ביצע ניסים רבים במהלך שלוש השנים של המיניסטריון שלו.  מספר פעמים הוא פרש מהקהל מיד לאחר שביצע נס.  הסיבה לכך היא שאנשים ראו בו משיח ורצו להפוך אותו למלך בישראל.  הבעיה היתה שהם לא הבינו את השליחות האמיתית שטמונה בביאת המשיח.  אמנם נביאים דיברו עליו כשליט של ישראל או כמלך אך הם התכוונו למלכותו בשמיים.  משימתו של המשיח הייתה בעיקר להציל את בני עמו ממוות נצחי על ידי כך שייראה להם את הדרך לחיי נצח.  כשה של אלוהים הוא נצלב ועל ידי שפיכת דמו הוא שטף את חטאיהם.  בהיותו חיי הנצח עצמם ועל ידי מתן חייו להם ישו נתן לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות לקבל חיי נצח אם נאמין בו.

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית