Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

16 בנובמבר, 2011

ציור מספר 13


נבואת קבורתו של ישו

בישעיהו נ"ג, ט' נאמר: "ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במתיו, על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו"

הנבואה הנ"ל, שנכתבה 700 שנה לפני מותו של ישו התגשמה בספר מתי 27: 60-57.

57 "ויהי בערב ויבא האיש מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא מתלמידי ישוע"
58 ויגש אל פילטוס לשאול את גוית ישוע ויצו פילטוס ותנתן לו
59 ויקח יוסף את הגויה ויכרך אותה בסדין טהור
60 וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו."

 

תחייתו של ישו

The Resurrection of Jesus


יוחנן 20: 18-11
11 ומרים עמדה בוכיה מחוץ לקבר ויהי בבכותה ותשקף אל תוך הקבר
12 ותרא שני מלאכים לבושי לבנים ישבים במקום אשר שמו שם את גופת ישוע אחד מראשותיו ואחד מרגלותיו
13 ויאמרו אליה אשה למה תבכי ותאמר אליהם כי נשאו מזה את אדני ולא ידעתי איפה הניחהו
14 ויהי בדברה זאת ותפן אחריה ותרא את ישוע עמד ולא ידעה כי הוא ישוע
15 ויאמר אליה ישוע אשה למה תבכי את מי תבקשי והיא חשבה כי הוא שמר הגן ותאמר אליו אדני אם אתה נשאת אתו מזה הגידה נא לי איפה הנחתו ולקחתיו משם
16 ויאמר אליה ישוע מרים ותפן ותאמר אליו רבוני הוא מורה
17 ויאמר אליה ישוע אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם
18 ותבא מרים המגדלית ותספר אל התלמידים כי ראתה את האדון וכזאת דבר אליה

הרבה מן הנבואות העוסקות במותו ותחייתו מן המתים של ישו גם כן התגשמו כגון:

מתיו 12: 40 "כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות"

נראה שתלמידיו של ישו שכחו לגמרי מה שישו אמר להם לגבי תחייתו מן המתים.  בספר יוחנן 2: 19-18 " ויענו היהודים ויאמר אליו אי-זו אות תראני שתעשה כזאת? ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים אקימנו."  במלה "היכל" ישו מתכוון לגופו, והמלה "הרסו" הוא מתכוון ללהרוג אותו ושהוא יקים אותו על ידי תחייתו מן המתים.

במתי 16: 21 נאמר: "מן העת ההיא החל ישוע להגיד לתלמידיו כי צריך הוא ללכת לירושלים ויענה הרבה מדי הזקנים וראשי הכהנים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום."

במתי 17: 23-22, ישו מנבא, בפעם השנייה את מותו ותחייתו.  "ויהי בעברם בארץ הגליל ויאמר אליהם ישוע עתיד בן האדם להמסר בידי אנשים:  ויהרגנו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד."

וכן, במתיו 20: 19-17 ישו צופה בפעם השלישית את מותו ותחייתו.  "ויהי בעלות ישוע ירושלים ויקח אליו את שנים העשר לבדם ויאמר להם בדרך:  הננו עולים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים והרשיעהו למות:  ומסרו אותו לגוים להתל בו להכות אותו בשוטים ולצלב אותו וביום השלישי יקום."

כולי תקווה שלא נשכח ושלעולם נאמין במותו ותחייתו של ישו משום שאמונה זו חיונית לישועתינו מה שמודגש בפסוק הבא:

אגרת הרומיים 10: 9: "כי אם בפיך תודה שישוע הוא האדון ותאמין בלבבך שהאלהים העירו מן המתים תושע."


 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית