Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

14 בספטמבר, 2011

ציור מספר 4

ילדותו של ישו (12)
בבית המקדש עם רופאים

At the Temple With Doctors

לוקאס 2: 52-41
41 ועלו הוריו ירושלים שנה בשנה לחג הפסח
42 ויהי בהיותו בן שתים עשרה שנה ויעלו ירושלים כמשפט החג
43 וימלאו את הימים וישובו ויותר ישוע הנער בירושלים ויוסף ואמו לא ידעו
44 ויחשבו כי עם חבל הארחים הוא וילכו כדרך יום ויבקשהו בין הקרובים והמידעים
45 ולא מצאהו וישבו ירושלים לבקשו
46 ויהי אחרי שלשת ימים וימצאהו במקדש ישב בתוך המורים שמע אליהם ושאל אתם
47 וכל השמעים אליו השתוממו על שכלו ועל תשובתיו
48 ויהי כראותם אתו ויחרדו ותאמר אליו אמו בני מדוע ככה עשית לנו הנה אביך ואנכי בעצבת לב בקשנוך
49 ">ויאמר אליהם למה זה בקשתם אתי הלא ידעתם כי עלי להיות באשר לאבי
50 והם לא הבינו את הדבר אשר דבר אליהם
51 וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה
52 וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית