پییر بیتار نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

٦ آگست ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ١

٢٧٠٠ سال قبل، و ٧٠٠ سال قبل از مسیح،در عهد عتیق خداوند از طریق فرستاده اش اشعیا به قوم خود وعده میدهد که عیسی مسیح به زمین میآید

بشارت عیسی

اشعیا، باب ٧ آیۀ ١٤

"بنا بر این خود خداوند بشما آیتی خواهد داد اینک باکره حامله شده پسری خواهد زائید و نام اورا عمانوئیل خواهد خواند"

عمانوئیل یعنی "خدا با ما"

بشارت عیسی

لوقا ١ : ٢٦-٣٨
٢٦
الیزابت در ششمین ماه حاملگی بود جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، فرستاده شد
٢٧
فرشته به نزد دختری باکره فرستاده شد نام این دختر مریم بود او در عقد مردی به نام یوسف بود یوسف از خاندان داود بود
٢٨
فرشته وارد خانه شد و به او گفت سلام، ای کسی که مورد لطف هستی . تو در میان زنان متبارک هستی. خدا با تو است !
٢٩
اما مریم از آنچه فرشته به او گفت بسیار مضطرب شد. ندانست که معنی این سلام چیست.
٣٠
فرشته به او گفت: "ای مریم نترس. خداوند به تو لطف فرموده است.
٣١
تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زائید. و نام اورا عیسی خواهی گذارد.
٣٢
او بزرگ خواهد بود. و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. ]نام خدا[. خدوند خدا تخت پادشاهی جدّش داود را به او عطا خواهد فرمود.
٣٣
او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمانروائی خواهد کرد. و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت."
٣٤
مریم به فرشته گفت "این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم."
٣٥
فرشته به او پاسخ داد:" روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن.د از این سبب آن نوزاد مقدس ، پسر خدا نامیده خواهد شد
٣٦
بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد، اگرچه پیر است اکنون شش ماه از حاملگی او میگذرد. او کسی است که نازا به حساب میآمد.
٣٧
زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست."
٣٨
مریم گفت: " باشد، من کنیز خداوندم. همانطور که تو گفتی، بشود." و فرشته از پیش او رفت

 

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی