Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

مسیح قبل
و
بعد از جسم پوشیدن
از پییر بیتار
جون ٢٠١٣

در هنگام حلول، عیسی مسیح با نام " خداوند" مخاطب شاگردانش و کسانی که به ایمان داشتند قرار گرفت. همچنین یکی از حواریونش به نام توما طبق انجیل یوحنا ٢٠:٢٨ او را خدا نامید وقتی که در جواب عیسی گفت، " ای خداوند من و ای خدای من."

هنگامی که یوحنا انجیلش را می نوشت، او عیسی را "کلمه" که به معنی خدا است نامید. این در انجیل یوحنا١: ١ نوشته شده است " در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود."

عیسی خودش گفت که خدا است. وقتی که شیطان سعی کرد او را وسوسه کند، او در انجیل متی: ٤:٧  به شیطان گفت: " خداوند خدای خود را تجربه مکن." عیسی همیشه گفته است که او و پدر یک هستند، انجیل یوحنا ١٠:٣٠ "من و پدر یک هستیم."

٧٠٠ سال قبل از حلول عیسی، اشعیای نبی او را خدا نامید. لطفأ به اشعیاء٩:٦ "زیرا كه‌ برای‌ ما ولدی‌ زاییده‌ و پسری‌ به‌ ما بخشیده‌ شد و سلطنت‌ بر دوش‌ او خواهد بود و اسم‌ او عجیب‌ و مشیر و خدای‌ قدیر و پدر سرمدی‌ و سرور سلامتی‌ خوانده‌ خواهد شد." مراجعه فرمائید.

از متن بالا، دلائل کافی برای حلول خدا در عیسی مسیح در دست داریم. ولی او قبل از حلول که بود؟ گفته های زیر ما را روشن خواهند کرد.

خدا نادیدنی است واو از طریق فرشتگانش در آسمان و از طریق عیسی مسیح خود را

به ما مکشوف کرده است. آیات زیر این امر را تصدیق میکنند:

خدا نادیدنی است:
در سفر خروج ٣٣  : ٢٠  خدا به موسی فرمود " روی‌ مرا نمی‌توانی‌ دید، زیرا انسان‌ نمی‌تواند مرا ببیند و زنده‌ بماند."
انجیل یوحنا ١ :١٨ خدا را هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.
 
خدا خود را روی زمین از طریق خداوند ما عیسی مسیح به ما مکشوف ساخت.
اشعیاء٤٠: ١ ، ٣، ٥  "تسلّی‌ دهید! قوم‌ مرا تسلّی‌ دهید! خدای‌ شما می‌گوید. صدای‌ ندا- كننده‌ای‌ در بیابان‌، "راه‌ خداوند را مهیا سازید و طریقی‌ برای‌ خدای‌ ما در صحرا راست‌ نمایید. و جلال‌ خداوند مكشوف‌ گشته‌، تمامی‌ بشر آن‌ را با هم‌ خواهند دید زیرا كه‌ دهان‌ خداوند این‌ را گفته‌ است‌."
کولوسیان ١: ١٥  " او صورت خدای نادیده است.....
انجیل یوحنا ١٤ : ٧ "اگر مرا می‌شناختید، پدر مرا نیز می‌شناختید و بعد از این او را می‌شناسید و او را دیده‌اید."

خدا خود را از طریق مسیح به فرشتگانش در آسمان ظاهر کرد.
         
          همانطور که دربالا در انجیل یوحنا١ : ١٨  نوشته شده است، وقتی که عیسی گفت" خدا را هرگز کسی ندیده است" ، او منظورش به انسانها و فرشتگان بود، وگرنه او میگفت "هیچ انسانی خدا را ندیده است." عیسی که در آغوش خدا است او را بر همۀ مخلوقات در آسمان و زمین مکشوف میسازد، فرشتگان و انسان. این امر توسط انجیل متی٢٨: ١٨ تأیید شده است و عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت،" تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به من داده شده است."

از آنجایی که خدا نادیدنی است و عیسی مسیح  تنها مکاشفۀ اومی باشد و همچنین،چون تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به عیسی داده شده است، ما میتوانیم نتیجه گیری کنیم که هر زمانی که خدا چه در عهد عتیق و چه درعهد جدید به صورت انسان ظاهر شده این امر توسط مسیح قبل از حلول انجام گرفته است.
وقتی که آیات عهد عتیق را تجزیه تحلیل میکنیم، متوجه میشویم که خدا خود را از سه طریق به مردمش شناسانده است.

١) تنها از طریق صدا. به این معنی که فقط صدایش شنیده شد و دیده نشد طبق آیات زیر: سفر پیدایش ٣  :٩"  و خداوند خدا آدم‌ را ندا در داد و گفت‌: «كجا هستی‌؟" سفرپیدایش٤ :٩  "پس‌ خداوند به‌ قائن‌ گفت‌: "برادرت‌ هابیل‌ كجاست‌؟"                                                  سفرپیدایش ٨:١٥"آنگاه‌ خدا نوح‌ را مخاطب‌ ساخته‌، گفت‌...

٢) او خود را به شکل عجیبی چون آتش، دود یا ابر ظاهر میسازد. به این چند آیه توجه کنید:
اشعیاء ١٩:١ "اینك‌ خداوند بر اَبْرِ تیزرو سوار شده"                                   حزقیال٨:٢ "و دیدم‌ كه‌ اینك‌ شبیهی‌ مثل‌ صورت‌ آتش‌ بود یعنی‌ از نمایش‌ كمر او تا پایین‌ آتش‌ و از كمر او تا بالا مثل‌ منظر درخشندگی‌ مانند صورت‌ برنج‌ لامع‌ ظاهر شد."                                                                                               مزامیر ١٨ :٨  "دُخان از بینی او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت و آتشها از آن افروخته گردید."

٣)  وقتی او بصورت انسان ظاهر میشود و با مردم خود سخن میگوید، او نمی تواند خدای نادیدنی باشد. او باید عیسایی باشد که از آغوش پدر آمده تا او را برما مکشوف سازد. در آیات زیر "کلمۀ خدا (عیسی)" به ابراهیم ظاهر شد:
سفرپیدایش ١٥: ٤، ٥ در ساعت‌، كلام‌ خداوند به‌ وی‌ در رسیده‌، گفت‌: "این‌ وارث‌ تو نخواهد بود، بلكه‌ كسی‌ كه‌ از صُلب‌ تو درآید، وارث‌ تو خواهد بود، و او را بیرون‌ آورده‌، گفت‌: "اكنون‌ بسوی‌ آسمان‌ بنگر و ستارگان‌ را بشمار، هرگاه‌ آنها را توانی‌ شمرد." پس‌ به‌ وی‌ گفت‌: " ذُرّیت‌ تو چنین‌ خواهد بود."    
در آیات زیر، "فرشتۀ خدا (عیسی)" به هاجر ظاهر شد:   

سفرپیدایش ١٦:٧ ،٨، ١٣ و فرشتۀ خداوند او را نزد چشمۀ آب‌ در بیابان‌، یعنی‌ چشمه‌ای‌ كه‌ به‌ راه‌ شور است‌، یافت‌. و گفت‌: "ای‌ هاجر، كنیز سارای‌، از كجا آمدی‌ و كجا می‌روی‌؟" گفت‌: "من‌ از حضور خاتون‌ خود سارای‌ گریخته‌ام‌." و او، نام‌ خداوند را كه‌ با وی‌ تكلم‌ كرد، «اَنْتَایل‌رُئی‌» خواند، زیرا گفت‌: "آیا اینجا نیز به‌ عقب‌ او كه‌ مرا می‌بیند، نگریستم‌."

در آیات بالا، "فرشتۀ خدا" عیسی بود چون هاجر او را خدا نامید. بنابراین او نمیتواند فرشتۀ آفریده شده باشد.

در نتیجه، میتوانیم به یقین بگوئیم، که عیسی از ازل و تا به ابد خدای دیده شده در آسمان است. او جسم پوشید و انسان شد و در میان ما ساکن گردید. او همیشه مکاشفۀ خدای نادیده بوده و خواهد بود. همینطور، روح القدس مکاشفۀ خدا در روح است، او همیشه با ما است تا ما را هدایت کند، الهام بخشد و به ما در درک کلام خدا کمک کند. همۀ اینها میتواند در آیۀ زیر خلاصه شود:

رسالۀ اول یوحنا ٥:٧   "زیرا سه هستند که شهادت می‌دهند: یعنی روح و آب و خون؛ و این سه یک هستند."

سخن آخر
بسیاری از اصطلاحات گذشته هنوز در کتاب مقدس هستند. وقتی که امروز آنها را میخوانیم، آنها معانی دیگری دارند که میتوانند گمراه کننده باشند. برای مثال اصطلاح " دست راست" برای اشاره به "قدرت" استفاده میشد. بیائید چندین آیه ای که اشاره به این واژۀ "دست راست" دارند را انتخاب کنیم و آنرا با کلمۀ "قدرت" جایگزین کنیم. نتیجه بسیار متقاعد کننده خواهد بود.
سفر خروج ١٥: ٦ "...دست‌ راست‌ تو ای‌ خداوند ، دشمن‌ را خرد شكسته‌ است‌."

ایوب ٤٠: ١٤ "  آنگاه‌ من‌ نیز درباره‌ تو اقرار خواهم‌ كرد، كه‌ دست‌ راستت‌ تو را نجات‌ تواند داد."

مزامیر ٧٨: ٥٤    " و ایشان را به حدود مقدّس خود آورد، بدین کوهی که به دست راست خود تحصیل کرده بود.  

اشعیاء  ٦٣:١٢   " كه‌ بازوی‌ جلیل‌ خود را به‌ دست‌ راست‌ موسی‌ خرامان‌ ساخت‌ و آبها را پیش‌ روی‌ ایشان‌ مُنْشَقّ گردانید تا اسم‌ جاودانی‌ برای‌ خویش‌ پیدا كند، "

اعمال رسولان ٥:٣١ : " او را خدا بر دست راست خود بالا برده، سرور و نجات‌دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد. "

رسالۀ اول پطرس ٣: ٢٢   "  که به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتگان و قدرتها و قوّات مطیع او شده‌اند."

اگربخواهیم گفتۀ پطرس در بالا را ترجمۀ لفظی کنیم، ممکن است برایمان این تصور پیش آید که عیسی مسیح جسمأ در دست راست خدا نشسته و یا ایستاده است و این معقولانه نیست. اول اینکه خدا نادیدنی است [ لطفأ به سفر خروج٣٣:٢٠ و یوحنا ١:١٨ رجوع فرمائید] پس جسمأ در سمت راست یا چپ او بودن فرقی نمی کند. دوم، قبلأ عیسی "تمامی قدرت درآسمان" را دریافت کرده بود [لطفأ به انجیل متی  ٢٨: ١٨ در بالا رجوع فرمائید.] بنابراین آیۀ بالا که توسط پطرس نوشته شده خیلی بیشترقابل درک است اگر آنرا اینطور ترجمه کنیم: کیست که به آسمان رفته و "قدرت" خدا را دارد.
مثل هر انسان، وقتی که مذکری بدنیا می آید، او بطور اتوماتیک پسری است که یک پدر دارد. وقتی که عیسی در جسم انسان درآمد، او پسر شد و، همانطور که میدانیم، چون از آغوش پدر آمده بود، او پسر خدا شد و خدا خدای پدر شد. این در زمان تجّلی او در جسم حقیقت داشت و بصورت درستی چندین مرتبه در عهد جدید تکرار شده است. ولی او قبل از اینکه جسم بپوشد پسر خدا نبود. این را میتوان به آسانی ثابت کرد چون، در تمام کتاب عهد عتیق، واژۀ " پسر خدا" حتی یکبار هم استفاده نشده است. بعلاوه، لقب " خدای پدر" که در عهد جدید بدرستی ذکر شده و معتبر است، در عهد عتیق وجود ندارد. و در خاتمه بعد از صعود عیسی به آسمان، او تنها تجّلی خدای نادیده و تنها خدای شناخته شده در آسمان میباشد.
         

 

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page