پییر بیتار- نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

١٦ نوامبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ١٣

نبوت دفن عیسی

در اشعیا ٥٣: ٩ " او را در مقبره شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند...."

نبوت بالا که ٧٠٠ سال قبل از مرگ عیسی اعلام شده بود در متی٢٧: ٥٧- ٦٠ به انجام رسید.

٥٧
در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید.
٥٨
او به حضور پیلاطس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاطس دستور داد که آنرا به او بدهند.
٥٩
یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه پیچید
٦٠
و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلطانیده رفت.

 

رستاخیز عیسی

رستاخیز عیسی

یوحنا ٢٠: ١١-١٨
١١
اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک میریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد
١٢
و دو فرشتۀ سفیدپوش را دید که، در جائیکه بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند.
١٣
آنها به او گفتند:«ای زن، چرا گریه می کنی؟» او پاسخ داد:« خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند.»
١٤
وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است ولی او رانشناخت.
١٥
عیسی به او گفت:« ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟» مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت:« ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم.»
١٦
عیسی گفت:« ای مریم» مریم برگشت و به زبان عبری گفت:« ربونی» ( یعنی ای استاد).
١٧
عیسی به او گفت:« به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم.»
١٨
مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت : « من خداوند را دیده ام » و سپس پیغام او را به آنان رسانید.

نبوتهای بسیار دیگری نیز در مورد مرگ و رستاخیز عیسی به انجام رسیدند، برای مثال:

متی ١٢: ٤٠ – " همانطور که یونس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. "

به نظر میاید که شاگردان عیسی کاملأ فراموش کرده بودند که عیسی در مورد رستاخیزش به آنها چه گفته بود. در یوحنا ٢: ١٨-١٩ ، پس یهودیان از او پرسیدند:« چه معجزه ای می کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟» عیسی در پاسخ گفت:« این خانۀ خدا را ویران کنید و من آنرا در سه روز برپا خواهم کرد.» منظور عیسی از خانۀ خدا بدن خودش بود، و منظور او از ویران کنید کشتن او بود، که توسط رستاخیزش آنرا برپا کرد.

در متی ١٦: ٢١، " از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او می بایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد."

در متی ١٧: ٢٢-٢٣، عیسی برای باردوم مرگ و رستاخیزش را پیش بینی کرد. " در موقعیکه آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت: « پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم می گردد. و آنان او را خواهند کشت ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. » شاگردان بسیار غمگین شدند. "

همچنین در متی ٢٠: ١٧-١٩، عیسی برای بار سوم مرگ و رستاخیزش را پیش بینی کرد. " وقتی عیسی به طرف اورشلیم می رفت در راه ، دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت : « اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزاء نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد.»

امیدواریم که هیچوقت فراموش نکنیم و همیشه به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح ایمان داشته باشیم، زیرا این ایمان برای ما ضروری است چنانچه در آیۀ زیر تأکید شده است.

رومیان ١٠: ٩ "زیرا اگر با زبان خود اعتراف کنی که عیسی ، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت."


 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی