پییر بیتار- نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

٢٣ نوامبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ١٤

صعود

صعود اشاره میکند که بدن جسمانی عیسی به آسمان بالا برده شد. صعود ٤٠ روز پس از قیام از مردگان انجام شد. او ٤٠ روز را به تعلیم پیروانش پرداخت و به شاگردانش گفت که آنها باقدرت روح القدس پیام او را به تمام جهان منتشر خواهند کرد.

صعود

لوقا ٢٤ آیات ٥٠-٥٣
٥٠
بعد آنان را تا نزدیکی بیت عنیا برد و با دست های برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود.
٥١
در حالی که آنان را برکت میداد از آنان جدا و به آسمان برده شد.
٥٢
و ایشان او را پرستش کردند و با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند.
٥٣
و تمام اوقات خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا کردند.
 

آخر زمان

در آخر زمان، که خیلی نزدیک است، تمام آنها که در مسیح مردند همانند آنانی که هنوز زنده اند و ایمان دارند که عیسی مسیح خداوند و نجات دهندۀ ما است،و او مرد و روز سوم از مردگان قیام کرد و به آسمان صعود نمود، با بدن خود صعود خواهند نمود و با او ملاقات خواهند کرد

این است آنچه کتاب مقدس میگوید:

اول تسالونیکیان باب ٤ آیات ١٦-١٧
١٦
در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده میشود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند، خواهند برخاست
١٧
و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابر ها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی