پییر بیتار- نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

٧ سپتامبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ٣

اندک زمانی پس از تولد عیسی، پادشاه هرود خبر تولد ماشیحی را شنید که یهودیان قرن ها بود در انتظارش بودند او میبایست افتخار بکند و بخود ببالد که این اتفاق مبارکی که صدها سال قبل اعلام شده بود و همۀ مردم اسرائیل در انتظارش بودند، در ایام سلطنت او بوقوع پیوسته است در عوض او مشوش بود و از آن میترسید که سلطنتش را از دست بدهد او دستور داد تا تمام پسران نوزاد تا سن دوساله را در اورشلیم و نواحی اطراف آن، قتل عام کنند. او این سن را از روی اطلاعاتی که به او داده شده بود، محاسبه کرده بود

یادداشت: داستان بگونۀ کامل در انجیل متی، باب ٢ آیات ١-٢٣ شرح داده شده است

گریز به مصر

گریز به مصر

 

متی ٢: ١٣-١٤
١٣
پس از رفتن آنان فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شد برخیز! فرشته گفت: "کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن، و تا وقتی که بتو بگویم در آنجا بمان زیرا هیرودیس می خواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند."
١٤
پس یوسف برخواست و مادر و طفل را برداشته، در همان شب عازم مصر شد

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی