پییر بیتار، نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

١٤ سپتامبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ... ٤

کودکی عیسی مسیح(١٢) ،در معبد همراه با پزشگان

در معبد همراه با پزشگان

لوقا باب ٢ آیات ٤١-٥٢
٤١
والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم میرفتند
٤٢
وقتی او به دوازده سالگی رسید آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند
٤٣
وقتی روزهای عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی نوجوان در اورشلیم ماند در ابتدا والدینش متوجه غیبت او نشدند،
٤٤
به گمان این که او در بین کاروان است یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خویشان خود به جستجو ی او پرداختند
٤٥
چون اورا پیدا نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبالش بگردند اما چون تاعصر او پیدا نشد، در بین دوستان و بستگان جستجویش کردند
٤٦
بعد از سه روز اورا در معبد بزرگ پیدا کردند. در حالی که در میان معلمین نشسته بودو به آنان گوش میداد و از ایشان سوال میکرد
٤٧
همۀ شنوندگان از هوش او و از پاسخ هائی که میداد در حیرت بودند
٤٨
والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند مادرش به او گفت: پسر، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت ومن با نگرانی زیاد دنبال تو می گشتیم
٤٩
او پرسید :برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمیدانستید که من موظف هستم در خانۀ پدرم باشم؟
٥٠
اما آنها نفهمیدند که مقصود او چیست
٥١
عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. و مادرش تمام این وقایع را در قلبش نگاه میداشت
٥٢
عیسی در حکمت و قامت رشد میکرد و مورد پسند خدا و مردم بود

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی