پییر بیتار- نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

٢٨ سپتامبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ٦

عروسی در قانا

عروسی در قانا نقطۀ تحولی در زندگی خداوند ما عیسی مسیح بود. مردم بسیاری دعوت شده بودند. این یک گردهم آیی اجتماعی بود. در آن زمان جشن عروسی میتوانست چندین روز بطول انجامد. مهم است که بدانیم که کافی نبودن غذا یا شراب باعث آبروریزی و شرم صاحب مجلس می شد.

عروسی در قانا

یوحنا ٢: ١-١١
١
و در روز سوم، در قانایجلیلعروسیبود و مادر عیسیدر آنجا بود.
٢
و عیسیو شاگردانشرا نیز بهعروسیدعوتکردند.
٣
و چونشرابتمامشد، مادر عیسیبدو گفت: "شرابندارند."
٤
عیسیبهویگفت: " ایزنمرا با تو چهکار است؟ عیسی گفت. ساعتمنهنوز نرسیدهاست."
٥
مادرشبهنوکرانگفت: "هر چهبهشما گوید بکنید."
٦
و در آنجا ششقدحسنگیبرحسبتطهیر یهود نهادهبودند کههر یکگنجایشدو یا سهکیلداشت.
٧
عیسیبدیشانگفت: " قدحها را از آبپر کنید." و آنها را لبریز کردند.
٨
پسبدیشانگفت: "الانبردارید و بهنزد رئیسمجلسببرید." پسبردند؛
٩
رئیس مجلس آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید،. او نمی دانست آنرا از کجا آورده بودند،اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد
١٠
و به او گفت:« همه، بهترین شراب را اول به مهمانان میدهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پست تر را می آورند اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای!»
١١
کاری که عیسی در قانای جلیل انجام داد اولین علامتی بود که از طریق آن جلال خود را آشکار ساخت ؛ و شاگردانش به او ایمان آوردند.

عیسی مطمئن نبود که ساعت او فرا رسیده است. از طرف دیگر، مادرش مریم، اطمینان داشت. او میدانست که عیسی حاضر است، وگر نه به او نمی گفت که " شراب ندارند"، تا موجب شود که عیسی معجزه کند. وقتی که عیسی جواب داد، ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است، این دال بر این دارد که او متقاعد نبود. پاسخ او نه بی ادبانه بود و نه از روی بی احترامی. وقتی که او مادر خود را " ای زن" خطاب کرد این را از روی احترامی که معمول آن زمان بود انجام داد. وقتی عیسی گفت ، ساعت من هنوز نرسیده است، مریم متقاعد نشد. برای همین به نوکرانگفت: "هر چهبهشما گوید بکنید." در این لحظه عیسی میتوانست تردید کند چون اگر معجزۀ او انجام نمی پذیرفت این امر میتوانست موجب ناامیدی شاگردان جدید او (پطرس، اندریاس، یوحنا، یعقوب، و فیلیپس) شود. ولی بدون هیچ تردیدی عیسی به نوکران گفت، قدحها را از آب پرکنید، و معجزه لحظه ای که او گفت، الانبردارید و بهنزد رئیسمجلسببرید، انجام شد.

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی