پییر بیتار: نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

٢١ سپتامبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ٥

اولین چهار شاگرد

عیسی در شروع خدمت خود حدود سی سال داشت. بعد از اینکه توسط یحیی تعمید دهنده تعمید داده شد (لطفا به متی ٣: ١٣-١٦ رجوع فرمایید) توسط روح به بیابان برده شد تا بوسیلۀ شیطان وسوسه شود. بعد از اینکه چهل شبانه روز روزه گرفت، شیطان چندین بار سعی کرد او را وسوسه کند، ولی شکست خورد ، تسلیم شد، و او را ترک کرد. (لطفآ به متی٤: ١-١١ رجوع کنید) وقتی که عیسی شنید که یحیی تعمید دهنده به زندان افتاده است، شروع به وعظ کردن و انتخاب شاگردان کرد.

اولین چهار شاگرد

متی ٤: ١٨-٢٢
١٨
وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به پطرس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا میانداختند زیرا آنها ماهیگیر بودند.
١٩
عیسی به ایشان فرمود: « دنبال من بیائید تا شما را صیاد مردم گردانم.»
٢٠
آن دو نفر فورأ تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند.
٢١
عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواند
٢٢
و آنها فورأ قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند.
 

* صیاد مردم.

وقتی که ماهیان گرسنه به طرف غذا جلب میشوند، ماهیگیران آنها را صید میکنند. همینطور، انسانها گرسنه و تشنۀ حقیقت هستند و به سوی شاگردان عیسی می آیند که حقیقت که عیسی است را بشناسند. (لطفآ به یوحنا ١٨: ٣٧ مراجعه فرمایید)

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی