پییر بیتار – نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

٥ اکتبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ٧

عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند

این اولین مورد اززنده کردن سه مرده ای بود که عیسی از مردگان برخیزاند هنگامی که چهار روز از مرگ الیعازر گئشته بود، عیسی او را زنده کرد برای خدا مهم نیست که چه مدتی از مرگ گذشته است او میتواند همۀ درگذشتگان را بدون توجه به زمان و علت مرگ، به زندگی بازگرداند انجیل متی ٢٧: ٥٠-٥٣، "بسیاری از مقدسین که خفته بودند، برخاستند از قبرهای خود بیرون آمده ، بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند

عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند

 

توقا ٧: ١١-١٧
١١
فردای آن روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام نائین رفت
١٢
همین که به دروازۀ شهر رسیدبا تشییع جنازۀ روبرو شد.شخصی که مرده بود پسر یگانۀ یک بیوه زن بود بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند
١٣
وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن
١٤
عیسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گئاشت و کسانی که تابوت را میبردند، ایستادند عیسی فرمود: ای جوان به تو میگویم برخیز!
١٥
آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد .عیسی او را به مادرش باز گردانید
١٦
همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند نبی بزرگی در میان ما ظهور کرده است خدا به قوم خود توجه نموده است
١٧
خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همۀ اطراف آن منتشر شد

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی