پییر بیتار- نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

١٩ اکتبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ٩

شام آخر

شام آخر

متی ٢٦: ١٧-٢٩
١٧
در نخستین روز عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: « کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم ؟»
١٨
عیسی جواب داد : « در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگوئید: استاد می گوید وقت من نزدیک است . فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.»
١٩
شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده شام فصح را حاضر ساختند.
٢٠
وقتی شب شد عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست.
٢١
در ضمن شام فرمود: « بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.»
٢٢
آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند :« خداوندا ، آیا من آن شخص هستم ؟»
٢٣
عیسی جواب داد : « کسی که دست خود را با من در کاسه فرو می کند مرا تسلیم خواهد کرد.
٢٤
پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است، اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود ! برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد.»
٢٥
آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت :« ای استاد ، آیا آن شخص من هستم ؟» عیسی جواب داد :« همان طور است که می گوئی .»
٢٦
شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکر گزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت :« بگیرید و بخورید، این است بدن من »
٢٧
آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکر گزاری آن را به شاگردان داد و گفت : « همه شما از این بنوشید
٢٨
زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تائید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود.
٢٩
بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزیکه آنرا با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.»

شام آخر آخرین وعدۀ غذایی بود که عیسی با شاگردانش صرف کرد و بعد از آین شام او دستگیر شده به صلیب کشیده شد، مرد، قیام کرد و یه آسمان صعود نمود. به این دلیل به نام شام آخر نام گرفته است. همچنین این آخرین وعدۀ غذایی او قبل از تمام کردن مآموریتش روی زمین بود که می بایست خون خود را بر صلیب برای شستن گناهان بشر بریزد.

در ضمن این شام بود که عیسی به پیروان خود امید داده گفت : " همان طور که پدر، حق سلطنت را به من سپرد، من هم به شما می سپارم. شما در پادشاهی من سر سفره من خواهید خورد و خواهید نوشید (لوقا ٢٢: ٢٩ -٣٠) همینطور در ضمن این شام بود که عیسی از پیروانش خواست تا همیشه بیاد داشته باشند که بدن و خون او در راه گناهان بشر فدا شده است. بشتر از یک میلیارد مسیحی مراسم عشائ ربانی را در کلیساهای خود طبق دستوری که عیسی در شب شام آخرداد انجام میدهند.

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی