پییر بیتار – نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

تثلیث اقدس

تردید دشمن ایمان است. اگر از بین نرود،در مخیلۀ ما رشد کرده و ایمانمان را زائل میکند بهترین راه کناره جوئی از این زیان، سوال و در یافت پاسخ قانع کننده است تا شک و تردید را از ما دور کند

سه شخصیت خداوند چیست؟

ایمان مسیحی بر اساس تثلیث اقدس بنا شده که: پدر ، پسر ، و روح القدس است و هر سه با هم در یک خدای واحد هستند خدا با سه شخصیت

مشکل است درک و زبان انسان بتوانند زیبائی و عظمت خدای یگانه را با سه شخصیت شرح بدهند

بهترین وسیلۀ توضیح این مطلب پیچیده آن است که با مثالی ساده در حدّ فهم خود شروع کنیم، بعد آن را بسط داده و کم کم به موضوع اصلی برسیم

مثال سه شمع

تصویر

خدا

اگر چه سه شمع داریم ولی فقط یک شعله وجود دارد ماهیت شعله، : ١ –حرارت و ٢- روشنائی است

سه شمع

در سه شخصیت پدر، پسر، و روح القدس فقط یک خداوند وجود دارد ماهیت خداوند

عشق و محبت
=
حرارت و
حکمت
=
روشنائی

 

     

هر سه شمع ممکن است در کنار هم و با یک شعله بسوزند و یا هرکدام به تنهائی روشن باشند. ولی ماهیت آنها یعنی حرارت و روشنائی که مختص شعله است تغییر نمیکند

بنابر این، اگرچه شمع اول شعله دارد، شمع های دوم و سوم نیز شعله دارند. اما وقتی با هم هستند، فقط با یک شعله میسوزند

پدر، پسر، روح القدس
 
پدر، پسر، روح القدس
 
پدر، پسر، روح القدس

سه اقنوم تثلیث اقدس میتوانند در یک خداوند همراه و یا جدا باشند. ولی دارای گوهر اصلی محبت و حکمت هستند که مختص خداوند است

با این توصیف: اگرچه ١- پدر خدا است، ٢- پسر خدا است و ٣- روح القدس خدا است. ٤: ولی هنگامی که با هم متحد اند، فقط یک خداوند وجود دارد

     

بهمین ترتیب یکی از سه شمع را میتوان جدا کرد مثلأ:یکی از شمع ها را میتوان به اطاق تاریک دیگری برد تا برای اندک زمانی آنجا را روشن و گرم کند

این شمع را میتوان به شعلۀ مرکزی برگردانده و شمع دیگری را به جایش به اطاق تاریک ببریم تا حرارت و روشنائی آنرا که میخواهیم از تاریکی به درآید، تامین کند

سه شمع

وقتی که پسر خدا "جسم پوشید" (اشعیا ٩: ٦) " برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما داده شده است... و اسم او خدای قدیر، پدر سرمدی...خوانده خواهد شد به بخش: بشارت و تولد عیسی ، تابلو های شمارۀ ١ و٢ در قسمت زندگی خداوند ما، مراجعه کنید

عیسی قبل از بازگشت به سوی پدر، وعده داد تا روح القدس را بفرستد (یوحنا ١٥:٢٦) "اما وقتی پشتیبان شما که اورا از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد،او دربارۀ من شهادت خواهد داد

پس از درک صحیح توضیحات بالا دربارۀ تثلیث اقدس خداوند، بیائید با هم آیاتی از عهد عتیق را که همانند عهد جدید در موضوع تثلیث است، مطالعه کنیم

در عهد عتیق خداوند به قصد آنکه اورا بشناسیم، خودش را در صدر صفحۀ اول آشکار میکند

پیدایش ١: ١- ٣

  1. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید
  2. ....و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت
  3. و خدا گفت (کلمۀ خدا)، روشنائی بشود و روشنائی شد

همآنطور که می بینیم:

خدا(پدر) در آیۀ اول، روح خدا (روح القدس) در آیۀ دوم و کلمۀ خدا (خدا گفت) در آیۀ سوم ذکر شده است کلمۀ خدا = عیسی

هنگامی که خدا با لفظ جمع سخن می گوید ، مثل: ما، مال ما، خودمان و...، میدانیم که پدر، پسر، و روح القدس یعنی تثلیث مقدس صحبت میکند

بعضی ممکن است تصور کنند که الفاظی مثل : ما، مال ما و خودمان مربوط به گفتگوی خدا با فرشتگانش است این برداشت صحیح نیست زیرا فرشتگان مخلوق خدا هستند و خالق نیستند پس زمانی که خدا میگوید: "آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم"مسلمأ نیت او از الفاظ ما و شبیه ما، خطاب به عیسی و روح القدس است. سه شخصیتی که در تثلیث یک هستند

بیائید چند آیه از عهد عتیق را که در آنها خداوند با لفظ جمع سخن گفته، با هم مطالعه کنیم

 

پیدایش ١:٢٦، بعد خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همۀ حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید

 

پیدایش ٣ آیۀ ٢٢:خداوند خدا گفت: "همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده . اینک مبادا دست خودرا دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند."

 

پیدایش ١١: ٧- اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند."

 

اشعیا ٦: ٨- آنگاه شنیدم که خداوند می گفت: «چه کسی را بفرستم؟ چه کسی از جانب ما خواهد رفت؟» گفتم: لبیک مرا بفرست. من خواهم رفت.»

در عهد جدیدآیاتی را می بینیم که در آنها تثلیث مقدس- پدر، پسر، و روح القدس با هم ذکر شده اند.

 

متی ٢٨ : ١٩ پس بروید و همۀ ملت ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر، پسر، و روح القدس تعمید دهید ، در بعضی آیه های دیگر حضور تثلیث در صحنه آشکار است

 

متی ٣: ١٦-١٧ عیسی پس از تعمید فورأ از آب بیرون آمد آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدارا دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او میآید و صدائی از آسمان شنیده شد که می گفت: "این است پسر عزیز من که از او خشنودم."

درک و شناسائی تثلیت اقدس مهم است... بدون این درک و شناسائی صحیح،بعضی از آیه های کتاب مقدس نامفهوم خواهد بود در اینجا چند نمونه ذکر میشود

 

اشعیا ٧ : ١٤ - بنا بر این خود خداوند به شما آیتی خواهد داد اینک باکره حامله شده پسری خواهد زائید و نام اورا عمانوئیل خواهد خواند.

عمانوئیل یعنی خدا با ما Im یعنی (با)، man یعنی (ما) و al/u یعنی (خدا).

توضیح و تفسیر : در آیۀ بالا، اشعیا عیسی را خدا مینامد حالا میفهمیم که او چرا عیسی را خدا خواند( زیرا اگر از تثلیث اقدس جدا شود، عیسی خدا است)

 

اشعیا٩ : ٦ - زیرا که برای ما فرزندی زائیده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود. و نام او عجیب و مشیر و خدای قدیرو پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.

توضیح و تفسیر : نامیدن عیسی به لفظ پدر سرمدی تأکیدی بر آن است که تثلیث اقدس خدائی یگانه با گوهر مشترک در سه شخصیت است

 

اشعیا ٢٥: ٩- در آن روز خواهند گفت: اینک این خدای ما است که منتظر او بودیم و مارا نجات داد این خداوند است که منتظر او بوده ایم پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد."

توضیح و تفسیر : اشعیا گذشته از عناوین خدا و خداوند، عیسی را نجات دهنده نامید

 

اشعیا ٤٠: ٣ : صدای ندا کننده: " در بیابان راه خداوند را مهیا سازیدو طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمائید

توضیح و تفسیر : پیش گوئی اشعیا در مورد یحیی تعمید دهنده و اعلام بشارت آمدن عیسی بود

 

یوحنا١: ١-:٥- در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، و کلمه خودخدا بود ٢ او از ابتدا با خدا بود همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. ٤ حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود ٥ نور در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است

توضیح و تفسیر : یوحنا در ابتدای انجیل خود از خدای پدر و خدای پسر صحبت میکند او عیسی را کلمه مینامد، زیرا بدون کلمه چیزی آفریده نشد (بگذاربشود، او گفت و شد، به پیدایش رجوع کنید) اشعیا همچنین عیسی را نور مینامد که حکمت نیز معنی میدهد

 

یوحنا ١٠: ٣٠ - من و پدر یک هستیم

توضیح و تفسیر این جمله تأیید دیگری بر تثلیث اقدس در خدای یگانه است و نیز تأکید دیگری بر گفتۀ اشعیا است که عیسی پدر سرمدی است

 

یوحنا ١٤: ٦ ، عیسی به وی گفت: "من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید.

نکتۀ مهم : این پیام برای آنانی است که به خداوند ایمان دارند ولی تثلیث اقدس را نمی پذیرند بدون عیسی تثلیث اقدس وجود ندارد بنا بر این خدائی هم نیست اگر هنوز شک دارید، به توضیح تثلیث اقدس در بالا رجوع کنید

 

یوحنا١٤ : ٨ ، فیلیپس به او گفت : "ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است." ٩ عیسی پاسخ داد : « ای فیلیپس، در این مدت طولانی من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گوئی پدر را به ما نشان بده؟ ١٠ آیا باور نمیکنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همۀ این کارها را انجام میدهد. ١١ به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است در غیر این صورت به خاطر کارهائی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید.

توضیح و تفسیر : عیسی شخصیت های تثلیث اقدس خدا را بوضوح نشان داد. به اضافۀ آن که تأیید کرد که آمدنش در بین ما برای آشکار کردن خدای نادیدنی بود.

 

برای نتیجه گیری از بحث مهم تثلیث اقدس، لطفأ با دقت به شهاداتی که خداوند در آیات زیر در رسالۀ یوحنا داده است، توجه کنید

 

اول یوحنا ٥: ١١- ١٣، و شهادت این چنین است : خدا به ما حیات جاودانی داده است،و این حیات در پسر او یافت میشود ١٢ هر که پسر را دارد، حیات دارد و هر که پسر خدا را ندارد، صاحب حیات نیست ١٣ این نامه را نوشتم تا شماکه به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین بدانید که حیات جاودانی دارید

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی