پییر بیتار – نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

٢٢ آگست ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ٢

بزرگترین رویدادی که در جهان اتفاق افتاده است

چه رخدادی میتواند بهتر از آن باشد که خالق ما، خالق کائنات، به زمین بیاید و با ما زندگی کند؟ این اتفاق در بیت لحم رویداد. شهر کوچکی در اسرائیل ٢٠٠٠ سال قبل

این است آنچه که خداوند صدها سال قبل از آنکه به زمین بیاید، به وسیلۀ انبیایش به ما اعلام نمود

تولد عیسی

اشعیا٩: ٦

برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما داده شده است و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او: عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.

 

میکاه ٥ : ٢

و تو ای بیت لحم افراته اگرچه در هزاره های یهود کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و نسل او از قدیم و از ایام ازل بوده است*

*از قدیم = برای همیشه = ازل


تولد عیسی

 

لوقا ٢: ٧ -١٦
٧
پسر نخستین خود را زائید اورا در قنداق پیچیده در آخوری خوابانید زیرا که در مسافرخانه جائی برای آنان نبود
٨
در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در هنگام شب از گلۀ خود نگهبانی می کردند
٩
فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید ایشان سخت وحشت کردند
١٠
اما فرشته به آنها اطمینان داد و گفت : " نترسید!" " زیرا اینکبشارت خوشی عظیمبهشما میدهمکهبرایجمیعقومخواهد بود.
١١
کهامروز برایشما در شهر داود، نجاتدهندهایکهمسیحخداوند باشد متولد شد.
١٢
نشانی آن برای شما این است : نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت."
١٣
در همانحالفوجیاز لشکر آسمانیبا فرشتهحاضر شده، خدا را تسبیحکنانمیگفتند:
١٤
"خدا را در اعلیعلیینجلالو بر زمینسلامتیو در میانمردمرضامندیباد."
١٥
بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند : "بیائید به بیت لحم برویم! و واقعه ای که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است، ببینیم."
١٦
پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و کودک که در آخور خوابیده بود را پیدا کردند

منظور از توضیحات داده شده کمک به افرادی است که با کتاب مقدس آشنا نیستندو میخواهند بخوانند و بفهمند تا ایمان بیاورند

خدا تثلیث اقدس عبارت است از پدر، پسر، و روح القدس در یک واحد که خدا است اعتقاد به وجود سه شخصیت در خدا

هر وقت به یکی از آن سه اشاره میکنیم، به یک خدا اشاره داریم خدا از ازل وجود داشت او خارج از بعد زمان و فضا است بنابر این او خلق نشده و ابدی است خدا ما را آفریده است. او خالق کائنات است او خلق انسان را شاهکار خود میداند از آنجا که محبت او نسبت به ما نامحدود است، اوبه روی زمین آمد تا ما را از مرگ ابدی برهاند او هرکدام از ما را با سه خصوصیت : بدن، روح، و روان، آفرید بدن مارا یاری میدهد تا در این جهان زندگی کنیم از این جهت است که یکدیگر را می بینیم بدن با اتمام مأموریتش، می میرد بعد روح از بدن آزاد میشود و تا ابد باخدا و یا دور از او، زنده می ماند بودن با خدا اشاره به حیات جاودانی است و دور بودن از او، اشاره به مرگ ابدی است هنگامی که در کتاب مقدس میخوانیم که پسر خدا آمد تا ما را از مرگ ابدی نجات بدهد، منظور کتاب مقدس کالبد ما نیست و به روح ما اشاره میکند جان ما با بدن و روح ما فرق دارد و خصوصی ترین یا درونی ترین بخش ما است که ، بر حسب ارادۀ آزادی که خداوند از ازل به ما داده، تصمیم به انجام کارخوب یا بد می گیرد، و هنگامی که می میریم به دنبال روح ما بدنمان را ترک میکند.

کلمۀ خدا کلمۀ خدا مبدأ و منشأ آفرینش است وقتی کتاب پیدایش را که اولین کتاب مقدس عهد عنیق است میخوانیم، متوجه میشویم که آفرینش با کلام او انجام شد او گفت: " بشود" و انجام شد.

بعد از این توضیح سریع و ساده بیائید با هم چند آیۀ کتاب مقدس را در رابطه با تولد عیسی مسیح مطالعه کنیم.

در ابتدا کلمه بود. کلمه با خدا بود، و کلمه خدا بود،او از ابتدا با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او بوجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.
یوحنا ١ : ١-٥
 
کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید او پر از فیض و راستی بود ما شکوه و جلالش را دیدیم ،شکوه و جلالی شایستۀ فرزند یگانۀ پدر.
یوحنا ١ : ١٤
 
این شهادتی است که خداوند تایید کرده است او در پسر خود به ما حیات جاودانی داده است هر که پسر را دارد، حیات جاودانی دارد و هر که پسر خدا را ندارد، حیات ندارد این رابه شما نوشتم تا به نام پسر خداوند ایمان بیاورید تا بدانید که واجد حیات جاودانی هستید
اول یوحنا ٥ : ١١-١٣

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی