پییر بیتار، نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

٢٦ اکتبر٢٠١١

تابلوی شمارۀ... ١٠

مزمور داود در کتاب عهد عتیق به خیانت یهودا به صورت نبوت اشاره میکند. مزمور٤١: ٩- حتّی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم، آن کس که با من نان می خورد، علیه من برخاسته است.

 

خیانت یهودا

خیانت یهودا

متی ٢٦: ٣٦ - ٤٨
٣٦
در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت :« در اینجا بنشینید ، من برای دعا به آنجا می روم .»
٣٧
او پطرس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد
٣٨
و به آنان گفت : « جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است . شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.»
٣٩
عیسی کمی جلوتر رفت ، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت : « ای پدر اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن . اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.»
٤٠
بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیده اند پس به پطرس فرمود: « آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟
٤١
« بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان.»
٤٢
عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت : « ای پدر ، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم پس اراده تو انجام شود.»
٤٣
باز عیسی آمده آنان را در خواب دید زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود.
٤٤
پس ، از پیش آنان رفت و برای بارسوم به همان کلمات دعا کرد .
٤٥
آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت :« بازهم خواب هستید؟ هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود.
٤٦
برخیزید! برویم ! آن خائن الان می آید.»
٤٧
عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا ، یکی از دوازده حواری ، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند.
٤٨
آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود : « کسی را که می بوسم همان شخص است ، او را بگیرید.»

سوالات مهم راجع به خیانت یهودا از این قرار است:

سوأل: آیا یهودا مسؤل عمل خود بود؟

پاسخ:بله. در شام آخر (متی ۲۶:۲۴) عیسی فرمود: "اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود! برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد.»

سؤال: ولیکن درابتدای همین آیه (متی ۲۶:۲۴) عیسی همچنین گفته بود: "پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است." اینطور به نظر می آید که چون نوشته شده بود، می بایست انجام پذیرد.

پاسخ: حقیقت امر این است که خدا میدانست که یهودا خیانت خواهد کرد. در حقیقت، او این مسئله را قبل از تولد یهودا میدانست. باید اینرا به یاد داشته باشیم که خدا خارج از بعد زمان و فضا است. او تمام جزئیات اعمال ما در آینده را میداند. ولی این به این معنی نیست که چون خدا میداند پس اوست که عمل را نیز انجام میدهد. خدا به ما انسانها اراده آزاد داده است و هیچوقت آنرا سلب نخواهد کرد. مانند هر یک از ما، این اراده آزاد به یهودا نیز داده شد. یهودا تصمیم گرفت به عیسی خیانت کند، خدا میدانست، و اینرا نوشته بود، و خدا میتوانست جلوی وقوع آنرا بگیرد. ولی اگر اینکار را میکرد، عهد خود با انسان را در رابطه با ارادۀ آزاد او شکسته بود و او هیچوقت اینکار را نخواهد کرد.

سوأل: آیا این به این معنی است که نباید به سرنوشت خود ایمان داشته باشیم؟

پاسخ: سرنوشت ما تا حدی به خودمان بستگی دارد، زیرا ما کنترلی روی حوادث، فجایع طبیعی، جنگها، یا اتفاقات ناگهانی آینده نداریم، ولیکن هر کاری که از روی اراده انجام میدهیم نقشی مؤثر در سرنوشت ما دارد. واضح است که خدا از سرنوشت ما آگاه است، ولی او در تصمیمات ما دخالت نمی کند. او به ما ارادۀ آزاد داده است و به این امر احترام میگذارد.

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی